Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. 

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş; müşterilerinden ve/veya müşterileri adına yetkilendirilmiş vekillerden, potansiyel müşteri, personel, şirket üst düzeyi ve üçüncü kişilerden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini en güvenilir seviyede tutmakta ve saklamaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş, müşterileri ve/veya müşterileri adına yetkilendirilmiş vekillerden, zorunlu olarak alınması gereken bilgilerin yanı sıra, hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel verileriniz; Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşları, ilişkili olduğu yurtiçi ve yurtdışı ilişkili taraflar, resmi kurumlar, üçüncü kişiler-tüzel kurumlar nezdinde gerçekleştirilen raporlama faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri, bilgi güvenliğinin sağlanması için yürütülen faaliyetler, ödemelere ilişkin faaliyetler, menkul kıymet virman faaliyetleri, sermaye piyasası araçları alım satım faaliyetleri, dava/icra takipleri ve danışmanlık hizmeti faaliyetleri, resmi kurumlardan talep edilen bilgilere yanıt verme amacıyla hazırlanan dokümanlara ilişkin faaliyetler, MASAK  kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik faaliyetler, dolandırıcılığın  önlenmesi ve  diğer usulsüz işlemlerle mücadele gibi finansal  güvenlik süreçlerinin yönetimi, kimlik doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, MASAK uyum süreçlerine ilişkin faaliyetler, şüpheli işlem tespit ve değerlendirme faaliyetleri, personel işe alım/çalışma/işten ayrılış süreçleri kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilişkili diğer mevzuat tarafından düzenlenen adımların gerçekleştirilmesi, istihbarat faaliyetleri, ekstreler ve internet hizmetlerine ilişkin faaliyetler, müşteri memnuniyetinin sağlanması  kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, form hazırlama ve sözleşme imzalama kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, Şirket faaliyetleri ile ilgili denetim süreçleri, müşterini tanı ilkeleri  kapsamında işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP 

Kişisel verileriniz ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş tarafından; tarafınızdan, ve/veya tarafınız adına yetkilendirilmiş vekillerden, Genel Müdürlük ve şubeler kanalıyla üçüncü kişilerden internet, telefon / çağrı merkezi vb. gibi hertürlü yazılı, sözlü veya elektronik kanallardan, yasal mevzuat kapsamında temin edilebilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca, yasal düzenlemeler ve ilgili kanunlar kapsamında, Şirketimizin faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak, tarafınızla imzalanan herhangi bir sözleşmenin varlığı veya ifasıyla doğrudan ilgili olarak kişisel veri işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için, tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu tarafından hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına toplanabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş, faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerini yürütmek  amacıyla, yine hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve/veya tüzel kurumlarla,  yurtiçi ve yurtdışındaki ilişkili taraflarla, ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş’ nin doğrudan ve dolaylı hissedarları, iştirakleri, bağlı kuruluşlarıyla, sözleşme imzaladığı üçüncü taraflarla, düzenleyici otorite konumundaki kurumlarla, ayrıca resmi ve kamu kurumları ile, gizlilik sözleşmesi yapma tercihi ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş ‘ne ait olmak kaydıyla kişisel verilerinizi paylaşabilmektedir.

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş’ nin, müşterileri ve/veya müşterileri adına yetkilendirilmiş vekilleri, potansiyel müşterileri ve üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri, yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusudur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu talebiniz ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonuna kadar yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında güncel kişisel verileriniz, ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, potansiyel müşteri, personel ve 3.kişiler, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri adına yetkilendirilmiş vekiller, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.’ ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilirler:

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışındaki kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü tarafları öğrenme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini talep etme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Bu kapsamda iletilen ilgili talepler ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş tarafından en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ 

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile ‘Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İSTANBUL adresimize bizzat başvurabilir veya noter kanalıyla taleplerinize ilişkin evraklarınızı tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.